Regulamin


Obsługa Domów Wczasowych wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Gości.

§1 Pokój w Domach Wczasowych wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.


§2 Doba hotelowa: od 15.00 do 12.00.


§3 Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze obiektu do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.


§4 Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 50 % wartości niewykorzystanej usługi noclegowej.


§5 Gość Domów Wczasowych nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.


§6 Osoby niezameldowane w Domach Wczasowych mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.


§7 Gość, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Domów Wczasowych wyrządzając szkodę w mieniu Domów Wczasowych lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Domach Wczasowych, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Domów Wczasowych może spotkać się z odmową wynajęcia w nich pokoju w przyszłości.


§8 W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług świadczonych przez Domy Wczasowe gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich obsłudze obiektu, co umożliwi jej natychmiastową reakcję.


Domy Wczasowe mają obowiązek zapewnić:

a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.

b) bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu.

c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.

d) wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.

e) sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obsługa Domów Wczasowych dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.


§9 Na życzenie gościa Domów Wczasowych obsługa obiektu świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a) Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.

b) Przechowanie bagażu; obsługa Domów Wczasowych może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

c) Przechowanie sprzętu sportowego.

d) Rzeczy wartościowe oraz pieniądze na życzenie gościa można przechowywać w depozycie u osoby zarządzającej obiektem.


§10 Domy Wczasowe ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. Gość powinien zawiadomić obsługę obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej. Domy Wczasowe nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej. stwierdzeniu. innego pojazdu należącego do gościa.


§11 Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien: Sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz obsłudze obiektu. Gość ma obowiązek każdorazowo zamykania drzwi pokoju mu udostępnionego. Za zgubienie klucza obowiązuje opłata 100 zł brutto.


§12 Gość Domów Wczasowych ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.


§13 Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną.


§14 W Domach Wczasowych obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do 6.00 dnia następnego.